ដងព SNAP LENS

US$138

សំបកសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរកញ្ចក់

លោកអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការដូរពណ៍កញ្ចក់វ៉ែនតាដោយប្រើSNAP LEN។
SNAP LENSនិមួយៗបង្កប់ទៅដោយដែកឆក់ ងាយភ្ជាប់ទៅនឹងដងវ៉ែនតាយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
មាន6ប្រភេទសំរាប់ជ្រើសរើស។ SNAP LENSមានភ្ជាប់មកជាមួយដងវ៉ែនតាស្រាប់។ SNAP LENS 1តំលៃUS$20បើសិនលោកអ្នកត្រូវការទិញបន្ថែម។

  • * លោកអ្នកមិនអាចប្តូរដងឬ SNAP LENS ដែលបានចាត់នៅក្នុងឈុតស្រាប់បានទេ
  • * លោកអ្នកអាចទិញ SNAP LENS បន្ថែមតាមតំរូវការក្នុងតំលៃមួយUS$20

SET 1

  • ដងពណ៌ខ្មៅ

  • SNAP LENS
    Grey

SET 2

  • ដងពណ៌ត្នោត

  • SNAP LENS
    Brown

TOP

TOP