owndays

mobstyle
mobstyle

MOBSTYLES × គម្រោង OWNDAYS 2 BRAHMAN
ត្រូវបានបង្កើតក្នុងទីក្រុងតូក្យូ ក្នុងឆ្នាំ 1995 និងត្រូវបានអនុវត្តផ្ទាល់ទាំងក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងបរទេស BRAHMAN ចាប់យកអារម្មណ៍របស់អ្នកមើលដោយស្តាយល៍តែមួយគត់នៃតន្ត្រី។
ពួកគេគឺជាក្រុមទីមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីជប៉ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពការងារជួយជនរងគ្រោះនៃរញ្ជូយដីដ៏ធំភាគខាងកើតជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ 2011។
មិនត្រឹមតែផ្តល់នូវសម្ភារគាំទ្រប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានសម្តែងនៅកន្លែងរងគ្រោះដែលត្រូវបានលុបចោលដោយក្រុមតន្ត្រីភ្លាមៗក្រោយគ្រោះមហន្តរាយ។
សូម្បីនៅពេលនេះ ពួកគេនៅតែបន្តចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាច្រើនដើមគាំទ្រដល់ដំបន់។ វ៉ែនតាដើមរបស់ BRAHMAN តែមួយ និងវ៉ែនតាការពារពន្លឺថ្ងៃដោយមានស្មារតីម្ចាស់ការត្រូវបានបញ្ចេញនៅពេលចុងក្រោយនេះហើយ!

interview

កិច្ចសម្ភាស BRAHMAN
ទោះបីជាតន្ត្រី ឬវ៉ែនតា វាគឺដូចតែគ្នាទេ៖ វាគឺការបង្កើតអ្វីមួយ។ ជាពិសេស ខ្ញុំគិតថាវាគឺអំពីភាពរីករាយនៃការបង្កើតនូវរបស់ដើមរបស់អ្នក។
ការរចនានីមួយមានបញ្ចូលម៉ូតដង និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់មនុស្សជាច្រើនក្នុងការបំពេញការងារឲ្យសម្រេច។ ការបញ្ចប់ និងអានុភាពនៃផលិតសម្រេចត្រូវបន្ថែមដល់ការរំពឹងផ្ទាល់របស់យើង។
នេះគឺជាផ្នែកនៃការងារមួយទៀតដែលត្រូវបន្ថែមដល់ការប្រមូលផ្តុំរបស់យើងដែលយើងចង់ឲ្យមនុស្សម្នាសាកវាមើល។

brahman group
toshi

BRAHMAN:VOCAL
OVERGROUND ACOUSTIC
UNDERGROUND:VOCAL, ACOUSTIC GUITAR

makoto

BRAHMAN:BASS 
OVERGROUND ACOUSTIC
UNDERGROUND:WOOD BASS

kohki

BRAHMAN:GUITAR
OVERGROUND ACOUSTIC
UNDERGROUND:ACOUSTIC GUITAR

ronzi

BRAHMAN:DRUMS
OVERGROUND ACOUSTIC
UNDERGROUND:DRUMS

toshi1 1
toshi

BRAHMAN:VOCAL
OVERGROUND ACOUSTIC
UNDERGROUND:VOCAL, ACOUSTIC GUITAR

makoto 1
makoto

BRAHMAN:BASS 
OVERGROUND ACOUSTIC
UNDERGROUND:WOOD BASS

tkohki 1
kohki

BRAHMAN:GUITAR.
OVERGROUND ACOUSTIC
UNDERGROUND:ACOUSTIC GUITAR

ronzi
ronzi

BRAHMAN:DRUMS.
OVERGROUND ACOUSTIC
UNDERGROUND:DRUMS

logo metal logo metal 1

ដងត្រចៀកខាងមុខ និងក្រោយ
នែកលោហៈក្នុងទម្រង់ជា octagon តំណាងឲ្យ BRAHMAN បង្ហាញនៅខាងនៅដងត្រចៀកវ៉ែនតា។
ដងវ៉ែនតារឹងដោយមានការរចនាលក្ខណៈ រូប octagon ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលនៅខាងចុងផងដែរ។ ដងវ៉ែនតានេះជានិម្មិតសញ្ញានៃអំណាយ ប៉ុន្តែជាការលះបង់របស់ BRAHMAN។

Nose Pads Nose Pads 1

ដងត្រចៀកវ៉ែនតាខាងឆ្វេង
រូបឡូហ្គូ BRAHMAN ត្រូវបានបោះនៅលើដងត្រចៀកខាងឆ្វេង។ រូបឡូហ្គូផ្សេងគ្នា និងថាមពលនេះនឹងត្រូវបំពេញដោយសេចក្តីពេញចិត្ត និងចូលចិត្តដោយអ្នកគាំទ្រ។

Original Spectacle Case Original Spectacle Case 1

ដងត្រចៀកវ៉ែនតាខាងស្តាំ
ដងត្រចៀកវ៉ែនតាខាងស្តាំរួមបញ្ចូលទាំងនិមិត្តសញ្ញា MOBSTYLES TOKYO។ ការរចនានេះត្រូវបានផលិតជាពិសេស សម្រាប់គម្រោងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៥ របស់ MOBSTYLES។

Nose Pads Nose Pads 2

ប្រអប់វ៉ែនតាដើមរបស់ MOBSTYLES ត្រូវបានផលិតពីស៊ីលីកូនៈ វាមានការរចនាពិសេសគ្មានពីជាមួយនឹងទម្ងន់ស្រាលបំផុត។ នៅផ្នែកខាងលើប្រអប់វ៉ែនតាមានផ្តិតនូវអក្សរដើមរបស់ OWNDAYS និង MOBSTYLES TOKYO យ៉ាងក្រលោត។ នៅលើក្រណាត់ជូតពណ៌លឿងខ្ចី មានរូបផ្កាយពណ៌ខៀវជុំវិញផ្លាកសញ្ញា MOBSTYLES, BRAHMAN និង OWNDAYS។ 

logo metal

ដងត្រចៀកខាងមុខ និងក្រោយ
នែកលោហៈក្នុងទម្រង់ជា octagon តំណាងឲ្យ BRAHMAN បង្ហាញនៅខាងនៅដងត្រចៀកវ៉ែនតា។
 ដងវ៉ែនតារឹងដោយមានការរចនាលក្ខណៈ រូប octagon ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលនៅខាងចុងផងដែរ។ ដងវ៉ែនតានេះជានិម្មិតសញ្ញានៃអំណាយ ប៉ុន្តែជាការលះបង់របស់ BRAHMAN។

logo metal 1
Nose Pads

ដងត្រចៀកវ៉ែនតាខាងឆ្វេង
រូបឡូហ្គូ BRAHMAN ត្រូវបានបោះនៅលើដងត្រចៀកខាងឆ្វេង។ រូបឡូហ្គូផ្សេងគ្នា និងថាមពលនេះនឹងត្រូវបំពេញដោយសេចក្តីពេញចិត្ត និងចូលចិត្តដោយអ្នកគាំទ្រ។

Nose Pads 1
Original Spectacle Case

ដងត្រចៀកវ៉ែនតាខាងស្តាំ
ដងត្រចៀកវ៉ែនតាខាងស្តាំរួមបញ្ចូលទាំងនិមិត្តសញ្ញា MOBSTYLES TOKYO។ ការរចនានេះត្រូវបានផលិតជាពិសេស សម្រាប់គម្រោងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៥ របស់ MOBSTYLES។

Original Spectacle Case 1
Nose Pads

ប្រអប់វ៉ែនតាដើម/ក្រណាត់ជូតវ៉ែនតាដើម
ប្រអប់វ៉ែនតាដើមរបស់ MOBSTYLES ត្រូវបានផលិតពីស៊ីលីកូនៈ វាមានការរចនាពិសេសគ្មានពីជាមួយនឹងទម្ងន់ស្រាលបំផុត។ នៅផ្នែកខាងលើប្រអប់វ៉ែនតាមានផ្តិតនូវអក្សរដើមរបស់ OWNDAYS និង MOBSTYLES TOKYO យ៉ាងក្រលោត។ នៅលើក្រណាត់ជូតពណ៌លឿងខ្ចី មានរូបផ្កាយពណ៌ខៀវជុំវិញផ្លាកសញ្ញា MOBSTYLES, BRAHMAN និង OWNDAYS។

Nose Pads 1
lineup
 • mob003−c1
 • mob003-c2
mob001 mob002

MOB003 US$138 ចុចដើម្បីស្វែងរកផ្សេងទៀត > វ៉ែនតារាងជ្រុងមើលទៅរាងបូរាណ និងរលោង។ ការរចនាបែបនេះធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងខ្លាំងលើម៉ាក BRAHMAN។
ដោយការកំណត់លើលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួន បានបង្ហាញពីមោទនភាពនៃភាពឯករាជ្យនៃដួងព្រលឹង និងចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគេ។

mob00-c1
 • mob004−c1
 • mob004-c2
mob0041-c1 mob0042-c1

MOB004 US$48 ចុចដើម្បីស្វែងរកផ្សេងទៀត > ការរចនាដ៏ផ្ចិតផ្ចង់ និងវត្តមានដ៏រុងរឿងនៃវ៉ែនតារាងជ្រុង។
ដោយការកំណត់លើលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួន បានបង្ហាញពីមោទនភាពនៃភាពឯករាជ្យនៃដួងព្រលឹង និងចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគេ។

shop
snapshot
 • artists 10feet_01
 • artists 10feet_02
 • artists 10feet_03
 • artists 10feet_04
 • artists 10feet_05
 • artists 10feet_06
 • artists 10feet_07
 • artists 10feet_08
archive
 • secretbase
 • bonehead
 • ryotamura
 • artistseries
 • lowiq01
 • 10feet