Roen x OWNDAYS

brand visual

Roen x OWNDAYS

Roen × OWNDAYS - Release Your Mind to Decide -

Không có bắt đầu, không có kết thúc.

Không, theo đuổi một mốt nhất thời. Tin vào 'HIỆN TẠI' mà bạn cảm thấy.

Roen thổi bùng ngọn lửa và OWNDAYS truyền hơi thở cuộc sống vào nó - phối hợp với nhau để hoàn thiện nhau.

Mỗi gọng kính thể hiện tinh thần độc lập tự hào và phẩm giá cao cả của Roen.

Chi tiết biểu tượng kim loại độc đáo (bạc) và biểu tượng đầu lâu để lại cho Roen tinh thần cao quý, thể hiện cá tính của mình.

Các bộ sưu tập được thực hiện với một sự hoàn thiện bền bỉ.

Mỗi cặp đi kèm với hộp kính truyền thống và miếng vải làm sạch.

Roen x OWNDAYS items

Roen x OWNDAYS products

BRAND