[Important] Server maintenance announcement on Friday,January 31,2020 Click for more

OWNDAYS Aeon Mall Long Bien Khai trương

newshop-image1

Ngày chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2019 OWNDAYS Aeon Mall Long Bien Khai trương

OWNDAYS
Aeon Mall Long Bien

Aeon Mall Long Bien image

  • newshop-image1
  • newshop-image2
  • newshop-image3
  • T127, Ground floor, Aeon Mall Long Bien, No 27 Co Linh street, Long Bien ward, Long Bien District,Hanoi
  • Số điện thoại : ( 84-24 ) 73013099
  • Giờ mở cửa : Ngày thường 10:00-22:00 / Ngày cuối tuần 09:00-22:00

Access

Cửa hàng xung quanh