ข้อตกลงและเงื่อนไขในการบริการ

OWNDAYS Online Store ดำเนินการจัดการและเป็นเจ้าของโดย OWNDAYS (Thailand) Co., Ltd. กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากหน้าเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา บริษัทจะถือว่าลูกค้าได้ตกลงยินยอมรับเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าทุกข้อ

อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ ท่านควรปฏิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัทในทันที

 • ข้อตกลงทั่วไป

  • มื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านเข้าใจดีว่าบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ/หรือ ความจำเป็นในฐานะคู่สัญญาเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย
  • ลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์สโตร์แห่งนี้ โดยบริษัทจะทำการยืนยันข้อมูลในการลงทะเบียนผ่านอีเมลที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบบัญชีผู้ใช้ของท่านทันที หากพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ บนเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทรัพย์สินทางปัญญา

  ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร กราฟฟิก โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ราคาสินค้าและบริการ เป็นของ OWNDAYS (Thailand) Co., Ltd. โดยสมบูรณ์ ห้ามมิให้ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือตามที่กฎหมายอนุญาต หากพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น

 • บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

  • ลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อซื้อขาย โดยหากมีการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัท ลูกค้าตกลงที่จะมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องผ่าน “บัญชีของฉัน” ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งให้ไว้กับบริษัท จะถูกเก็บไว้และนำไปใช้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่
  • ลูกค้าต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด
  • ในกรณีที่ท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้
 • สินค้า

  • รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น ขนาด คุณภาพและสีของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคา ขนาดที่ปรากฏบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทางร้านจะทำการตรวจสอบสภาพสินค้าเป็นอย่างดีก่อนทำการจัดส่งให้ลูกค้า หากพบว่าสินค้าชำรุด แตกหัก กรุณาติดต่อมายัง Customer Service Center เพื่อตรวจสอบโดยตรง
 • ราคาสินค้าและการชำระเงิน

  • ราคาสินค้าทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
  • ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านเครดิตการ์ดหรือชำระผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ (Internet Banking) หรือช่องทางอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • กรณีที่ลูกค้าใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อผู้ถือบัตรในการสั่งซื้อเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องชำระเงินให้ครบถ้วนและตรงตามข้อมูลรหัสสินค้าที่ปรากฏในระบบ หากลูกค้า ไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ส่วนลด ค่าจัดส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลังต่อรายการสินค้าที่บริษัทได้ยืนยันคำสั่งซื้อไปแล้ว
  • บัตรของขวัญ คูปองส่วนลด และคะแนนสะสม ไม่สามารถใช้แลกหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
 • การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

  • บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าไม่มีสินค้า หรือเหตุอื่นใดก็ตามที่ทำให้บริษัทไม่สามารถตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ โดยบริษัทจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ลูกค้าทราบเพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้ต่อไป
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่าเป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • การจัดส่งสินค้า

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลของท่านให้แก่ผู้บริการจัดส่งเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายด้วยการส่งสินค้าให้แก่ท่านตามที่อยู่ โดยบริษัทจะดำเนินการให้ผู้บริการจัดส่งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ
  • สินค้าจะถูกส่งเมื่อลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้าครบจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น ค่าบริการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้า และ/หรือความเสียหายใดๆจากการขนส่ง อันเนื่องมากจากความผิดพลาดของบริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว
  • หากบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามกำหนดเวลาได้ บริษัทจะติดต่อลูกค้าให้ทราบทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมลให้ทราบต่อไป
  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยเนื่องจากภัยธรรมชาติ/การจลาจล/การประท้วง/การก่อการร้ายหรือผลกระทบอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัท
 • การเปลี่ยน/คืนสินค้า

  กรุณาตรวจสอบสินค้าและแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
  หากสินค้าชำรุด คำสั่งซื้อผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้
  โดยท่านสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

  • กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องถูกแกะ หรือมีการเปิดสินค้าก่อนรับจากบริษัทขนส่ง
  • กรณีสินค้ามีการจัดส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
  • สินค้ามีตำหนิใช้การไม่ได้

  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

  • สินค้าลดราคา สินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
  • สินค้าที่ส่งคืนเกินกว่า 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

  ลูกค้าสามารถติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถขอเปลี่ยนได้กรณีที่สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ยกเว้นกรณีที่การเปลี่ยนสินค้าเป็นผลมาจากความผิดพลาดของบริษัท

  จำกัดสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าเพียง 1 ครั้ง ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยลูกค้าจะต้องคืนสินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ให้กับบริษัท

  กรณีสินค้าที่เลือกใหม่มูลค่าสูงกว่า ลูกค้าจำเป็นต้องชำระส่วนต่าง

 • การคืนเงิน

  • บริษัทไม่มีนโยบายคืนเงิน ในกรณีสินค้าที่เลือกใหม่มีมูลค่าต่ำกว่า
   เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบเท่านั้น
   โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ การชำระเงินของท่านที่ได้มีการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา
  • กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต บริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ที่ท่านใช้ทำการซื้อสินค้า โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 -30 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของท่าน
  • กรณีชำระสินค้าผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ (Internet Banking) บริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้า คืนกลับเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้ทำการแจ้งไว้ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 -15 วันทำการ
  • บริษัทพร้อมคืนเงินตามมูลค่าที่ท่านที่ได้ทำการชำระเงินไว้ โดยหากรายการซื้อสินค้าของท่านที่มีค่าขนส่งรวมไว้อยู่ ทางบริษัท จะดำเนินการคืนเงินค่าขนส่ง รวมกับค่าสินค้ากลับให้กับท่าน ตามรูปแบบการชำระเงิน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งสถานะการดำเนินการทาง อีเมล หรือ ทางโทรศัพท์
  • บริษัทจะดำเนินการคืนเงินต่อเมื่อการส่งคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น
 • การคืนเงิน

  OWNDAYS Point สามารถใช้สำหรับสะสม/แลกสินค้าบริการภายใน OWNDAYS (Thailand) Co., Ltd.เท่านั้น

  ข้อตกลงทั่วไป

  คะแนนสะสมและคูปองเป็นบริการให้เฉพาะกับลูกค้าที่ยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานของร้านค้าและออนไลน์สโตร์เท่านั้น

  การสะสมคะแนน

  • ลูกค้าจะได้รับคะแนนตามเกณฑ์และมาตรฐานที่บริษัทกำหนด -การสะสมคะแนนคำนวณจากยอดซื้อสุทธิ หลังหักส่วนลดและคูปองต่างๆ โดยเศษสตางค์จะไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสม
  • คะแนนสะสมออกให้เฉพาะบัญชีที่มีการชำระสินค้าสำเร็จแล้วเท่านั้น
  • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • คะแนนสะสมมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ได้รับคะแนน หากพ้นกำหนดเวลานี้ จะไม่สามารถใช้คะแนนสะสมที่หมดอายุแล้วได้

  การใช้คะแนน

  • ใช้คะแนนสะสมเพื่อชำระค่าสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยจะใช้เป็นส่วนลดจากยอดซื้อสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สามารถใช้คะแนนเพื่อเป็นส่วนลด 1 พอยท์ = 1 บาท สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เมื่อคะแนนถูกใช้ไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • คะแนนสะสมไม่ใช่ทรัพย์สินของสมาชิกและไม่สามารถโอนหรือย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และคะแนนที่แลกแล้ว จะไม่สามารถขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • คะแนนสะสมและคูปองต่างๆ สามารถใช้ได้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

  รายการโปรโมชัน

  • นโยบายทางการตลาดและสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิก
  • การใช้คะแนนสะสมในการเแลกส่วนลดซื้อสินค้า จะไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลด หรือส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆนอกเหนือไปจากการลดราคาสินค้าตามปกติตามที่ได้ถูกแสดงไว้บนเว็บไซต์ได้และคะแนนสะสมที่หมดอายุจะถูกหักออกจากบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

  การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนสะสม และ/หรือเรียกคืนคะแนนหรือของรางวัลๆใดๆ หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิก หากพบว่ามีการทุจริต ฉ้อโกง ปลอมแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อได้มาซึ่งคะแนนสะสมโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์รายละเอียดการสะสมและใช้คะแนนสะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลังใดๆ
  • กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือดุลยพินิจของบริษัทเป็นที่สุด
 • ขอบเขตที่บังคับใช้

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้น อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย

 • ติดต่อบริการลูกค้า

  หากท่านพบปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงหากท่านมีข้อร้องเรียน คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะต่อบริษัท สามารถติดต่อทางอีเมล [email protected]
  โทรศัพท์ 1800-999-366 (ฟรี) เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-18.30

Version: April 2018

TOP

TOP