• LANGUAGE
 • ភាសាខ្មែរ

OWNDAYS

 • ភាសាខ្មែរ
言語選択ボタン

CSR

HELLO !!

To All of You Coming
Along from now on

សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលនឹងជួបនាពេលអនាគត

ហាង OWNDAYS មានក្តីស្រមៃមួយ - នោះគឺជួយបន្ថែមគ្រឿងលំអរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជឿរជាក់ជាមួយ OWNDAYS។

យើងអាចនិយាយបានថាមមាននុស្សប្រហែលជា 4 ពាន់លាននាក់ដែលកំពុងតែត្រូវការវ៉ែនតានឹងការពិនិត្យភ្នែកដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់កណ្តាលនៃមនុស្សទាំងនោះគឺមិនអាចទទួលបានការពិនិត្យភ្នែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយដោយសារតែពួកគេមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មកពីបញ្ហាសង្គម។

មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងមានបញ្ហាភ្នែកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែទ្រាំទាំងលំបាកទោះបីជាមើលមិនបានច្បាស់ក្តី។

ពួកយើងបានព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នា។

យើងទាំងអស់គ្នាបានសួរខ្លួនឯងថាតើអ្វីទៅជាតួនាទីរបស់ពួកយើង។

យើងមិនអាចផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកទាំងមូល ឬ ក៏ជួយមនុស្សបានគ្រប់គ្នានោះទេ។

តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, មិនមានអ្វីដែលកើតឡើងប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើវានោះទេ។

ហាងវ៉ែនតា OWNDAYS អាចផ្តល់ជួនលោកអ្នកនូវភាពភ្លឺច្បាស់បានយ៉ាងល្អ។

OWNDAYS Eye Camp

OWNDAYS Eye Camp

ចែករំលែកការមើលឃើញជាមួយពិភពលោក

នៅ OWNDAYS ប្រាក់ចំណូលមួយចំណែកនៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺបរិចាគទៅកាន់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

ការបោះជុំរុំរបស់ OWNDAYS គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងរៀងរាល់បីខែម្តងជាមួយនិងដៃគួររបស់យើងគឺ Voice Trust, ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌា។

ទាំងនេះមានន័យថារាល់ការទិញវ៉េនតាពីហាងOWNDAYS របស់យើង ប្រៀបដូចជាការជូយទៅដល់សង្គមទាំងមូល ហើយពួកយើងក៏មានបុគ្គលិកដ៏ជំនាញដើម្បីពិនិត្យភ្នែករបស់អស់លោកអ្នកនិងផ្តលជួននៅទំនុកចិត្តសម្រាប់លោកអ្នកផងដែរ។

នៅក្នុងពេលដូចគ្នានោះដែរពួកគាត់បាននាំមកនូវសុខភាពភ្នែកសម្រាប់អស់លោកអ្នក ហើយអាចជៀសផុតពីជម្ងឺភ្នែកមួយចំនួន។ OWNDAYS និងធ្វើវ៉ែនតាទៅតាមលទ្ធផលដែលបានពិនិត្យភ្នែករបស់លោកអ្នក។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ បុគ្គលិករបស់យើងក៏អាចកែតម្រូវវ៉ែនតារបស់លោកអ្នកអោយសាកសម្យទៅនិងទម្រង់មុខផងដែរ។

Event History

2018

 • アイコン NEPAL
  Malekhu, Beni Ghat
  (នេប៉ាល់)

  ខែមីនា 2018

2017

 • アイコン NEPAL
  Tandi, Chitwan
  (នេប៉ាល់)

  ខែតុលាឆ្នាំ 2017

 • アイコン TAIWAN
  Datong Dist., Taipei City
  (តៃវ៉ាន់)

  ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 • アイコン PHILIPPINES
  Cabalawan, Tacloban City
  (ជាតិភីលីពិន)

  ឧសភា ឆ្នាំ 2017

2016

 • Ayanar nagar village
  (ឥណ្ឌា)

  ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016

 • アイコン PHILIPPINES
  Pandacan, Manila
  (ជាតិភីលីពិន)

  ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016

 • アイコン INDIA
  Madurai, Tamil Nadu
  (ឥណ្ឌា)

  ខែសីហា ឆ្នាំ 2016

 • Kumamoto
  (ប្រទេសជប៉ុន)

  ខែមេសា ឆ្នាំ 2016

 • アイコン NEPAL
  Tokha, Kathmandu
  (នេប៉ាល់)

  ខែមិនា ឆ្នាំ 2016

2015

 • アイコン INDIA
  Madurai, Tamil Nadu
  (ឥណ្ឌា)

  កញ្ញា ឆ្នាំ 2015

 • ឥណ្ឌា

  ខែសីហា ឆ្នាំ 2015

 • Town Panjayat
  (ឥណ្ឌា)

  ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2015

2011

 • Tsuyama General Gymnasium
  (ប្រទេសជប៉ុន)

  មេសា ឆ្នាំ 2011

 • Ishinomaki Junior High School
  (ប្រទេសជប៉ុន)

  មេសា ឆ្នាំ 2011

  Making of free emergency prescription glasses, distribution of free reading glasses, free eyeglass cleaning and adjustment services, supply of free contact lens cases and solution

 • HigashiMatsushima Municipal Daiichi Junior High School
  (ប្រទេសជប៉ុន)

  មេសា ឆ្នាំ 2011

  Making of free emergency prescription glasses, distribution of free reading glasses, free eyeglass cleaning and adjustment services, supply of free contact lens cases and solution

 • Yamoto Daini Junior High School
  (ប្រទេសជប៉ុន)

  មេសា ឆ្នាំ 2011

  Making of free emergency prescription glasses, distribution of free reading glasses, free eyeglass cleaning and adjustment services, supply of free contact lens cases and solution

 • Omagari Elementary School
  (ប្រទេសជប៉ុន)

  មេសា ឆ្នាំ 2011

  Making of free emergency prescription glasses, distribution of free reading glasses, free eyeglass cleaning and adjustment services, supply of free contact lens cases and solution

 • Tagajo City Cultural Centre
  (ប្រទេសជប៉ុន)

  មេសា ឆ្នាំ 2011

  Making of free emergency prescription glasses, distribution of free reading glasses, free eyeglass cleaning and adjustment services, supply of free contact lens cases and solution

 • Tagajo City Cultural Centre
  (ប្រទេសជប៉ុន)

  ខែមីនា ឆ្នាំ 2011

  Distribution of free reading glasses, free eyeglass cleaning and adjustment services, supply of free contact lens cases and solution