ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS Inc.
ការិយាល័យកណ្តាល 〒900-0032
3rd fl.Gojinsha Naha Matsuyama bldg. 2-1-12, Matsuyama, Naha, Okinawa
ថវិកា JPY 100,000,000
ប្រតិបត្ Shuji Tanaka - ប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិ

Twitter

Facebook

Blog

Takeshi Umiyama - នាយក
Norbert Leuret - នាយកមិនប្រតិបត្តិ
(LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Japan)
Peyush Bansal - នាយកមិនប្រតិបត្តិ
(Co-Founder, CEO of Lenskart Solution Private Limited)
Amit Chaudhary - នាយកមិនប្រតិបត្តិ
Neha Bansal - នាយកមិនប្រតិបត្តិ
Anant Gupta - នាយកមិនប្រតិបត្តិ
Ashwani Agarwal - នាយកមិនប្រតិបត្តិ
Aya Haruyama - នាយកមិនប្រតិបត្តិ
Sumeet Kumar - សវនករ

ប្រទេសកម្ពុជា

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន BRANCH OF OWNDAYS SINGAPORE PTE. LTD.
URL www.owndays.com/kh/
ការិយាល័យកណ្តាល Suite S1-08 Ground Floor of Exchange Square Building, Street 106, Village 2, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh
បង្កើតនៅ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ

ប្រទេសជប៉ុន

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS CO., LTD.
URL www.owndays.com/jp/
ការិយាល័យកណ្តាល 27th Fl., Sphere Tower. 2-2-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan
បង្កើតនៅ ខែមីនា ឆ្នាំ1989
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ

សិង្ហបុរី

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS SINGAPORE PTE. LTD.
URL www.owndays.com/sg/
ការិយាល័យកណ្តាល 21 Merchant Road, #07-01, Singapore 058267
បង្កើតនៅ ខែមេសា ឆ្នាំ2013
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ

តៃវ៉ាន់

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS TAIWAN LTD.
URL www.owndays.com/tw/
ការិយាល័យកណ្តាល 14F., No.39,Sec. 1, Zhonghua Rd.,Zhongzheng Dist., Taipei City 100413,Taiwan (R.O.C.)
បង្កើតនៅ ខែកក្កដា ឆ្នាំ2014
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ

ហុងកុង

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS HONG KONG LIMITED
URL www.owndays.com/hk/
ការិយាល័យកណ្តាល 21/F, Dorset House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
បង្កើតនៅ ឧសភា ឆ្នាំ2018
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ

ប្រទេសអូស្ត្រាលី

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS DOWNUNDER PTY LTD
URL www.owndays.com/au/
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ

ប្រទេសថៃ

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS (THAILAND) CO., LTD.
URL www.owndays.com/th/
ការិយាល័យកណ្តាល 989 Siam Piwat Tower, 19th Floor, Unit B1, Rama 1 Road,
Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330
បង្កើតនៅ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ

ប្រទេសហ្វីលីពីន

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS PHILIPPINES
URL www.owndays.com/ph/
ការិយាល័យកណ្តាល 11A 3F 500 Shaw Zentrum, 500 Shaw Bldg., New Pleasant Hill,
Mandaluyong City 1152
បង្កើតនៅ ខែធ្នូឆ្នាំ 2015
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ

ម៉ាឡេស៊ី

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS MALAYSIA SDN. BHD.
URL www.owndays.com/my/
ការិយាល័យកណ្តាល VR2-5-5, V Residence 2, Lingkaran SV, Sunway Velocity, 55100 Kuala Lumpur
បង្កើតនៅ ខែមករាឆ្នាំ 2015
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ

ប្រទេសវៀតណាម

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS VIET NAM
URL www.owndays.com/vn/
ការិយាល័យកណ្តាល L14-08B Floor 14, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
បង្កើតនៅ ខែតុលាឆ្នាំ 2015
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ

ឥណ្ឌូនេស៊ី

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS INDONESIA
URL www.owndays.com/id/
ការិយាល័យកណ្តាល Jl. Kartini 2 no 17 Jakarta 10710
បង្កើតនៅ កញ្ញា 2017
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ

អារ៉ាប់រួម

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន OWNDAYS UAE
URL http://www.owndays.ae/
ការិយាល័យកណ្តាល Bay Square 7, 103 - Downtown Dubai, UAE
បង្កើតនៅ 2021
ប្រភេទអាជីវកម្ អាជីវកម្មលក់បន្តវ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន ការសួរព័ត៌មានគឺនៅទីនេ
TOP

TOP