បរិស្ថានដែលបានណែនាំ

ការតាំង

PC ទំហំរូបភាពចាប់ពី 1280×768 ភីកសែល
ថាបប្លេក ចាប់ពី7អ៊ីន~10អ៊ីន
ស្មាតហ៊្វូន ចាប់ពី3.5អ៊ីនឡើង

Browser/OS

PC Microsoft Edge ជំនាន់ថ្មីជាងគេ
Google Chrome ជំនាន់ថ្មីជាងគេ
Safari ជំនាន់ថ្មីជាងគេ
Mozilla FireFox ជំនាន់ថ្មីជាងគេ
iPhone/iPad iOS ជំនាន់ថ្មីជាងគេ, Browserស្តង់ដារ
Android Android ជំនាន់ថ្មីជាងគេ, Browserស្តង់ដារ

ប៉ុន្តែ ការសាកល្បងពាក់តាមរូបភាពមិនអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិស្ថានខាងក្រោមឡើយ។

PC Microsoft Edge
ChromeនៅWindows PCមួយចំនួន
iPhone/iPad iOS 11.3មុន
Android Android 6.0.1 មុន

អំពីទម្រង់ទំព័រ/Javascript

អំពីទម្រង់ទំព័រ Javascript ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យមានសុពលភាព។
※ប្រសិនពុំធ្វើវាឲ្យមានសុពលភាពទេ គឺមិនអាចប្តូរស្គ្រីននិងដាក់ទំនិញក្នុងកន្ត្រកបានទេ។

អំពីសុវត្ថិភាព

នៅគេហទំព័រនេះ មានប្រើបចេ្ចកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ដែលមានការបិតបាំងលេខសម្ងាត់ខ្ពស់ដែលគេហៅ​ថា «SSL (Secure Sockets Layer)» ដោយមានវិធានការសុវត្ថិភាពល្អនិងរក្សាព័ត៌មានបុគ្គលរបស់អតិថិជនដើម្បីឲ្យអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាព។
(ពុំចាំបាច់កំណត់ជាពិសេសដើម្បីប្រើ SSLទេ។)
តាមរយៈនេះ ព័ត៌មានបុគ្គលរបស់អតិថិជនរួមមានដូចជាលេខកាតឥណទាន អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទត្រូវបានបញ្ជូននិងទទួលសារតាមរយៈលេខសម្ងាត់។ សូមអ្នករីករាយជាមួយនឹងការទិញទំនិញប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។

អ្វីជា SSL

SSL(Secure Sockets Layer)គឺជាប្រព័ន្ធបញ្ជូននិងទទួលសារតាមរយៈលេខសម្ងាត់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីធើណេត។
វាជាគេហទំព័រប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដែលត្រូវបិទបាំង និងលេខកាតឥណទាន ហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីការពារការលួចយកព័ត៌មានទាំងនោះ។នៅគេហទំព័រដែលបានប្រើ
SSL គឺមានបង្ហាញ https:// លើ URL។

TOP

TOP