ដងវ៉ែនតា Pokémon

បណ្តុំម៉ូតវ៉ែនតា ដែលបំផុសឡើងតាមរយៈតួរអង្គ Pokémon ដ៏ល្បីទាំង8 ត្រូវបានយកមកបំពាក់លើស៊ុមវ៉ែនតាទាំង9 ដែលមានរូបរាង និងពណ៌ផ្សេងៗគ្នា បង្កើតអោយមាននូវលក្ខណៈពិសេសប្លែក និងថាមពលពិសេសដល់ស៊ុមវ៉ែនតានិមួយៗ។ ឆាប់យកPokémonរបស់អ្នកភ្លាម ហើយចាប់ផ្តើមការប្រយុទ្ធ អោយឡូយជាងគេ!!!

TOP

TOP