2022.12.06 | ព័ត៌មានហាងថ្មី

Sat. 17 Dec. 2022 OWNDAYS AEON Mall Mean Chey Now Open!

OWNDAYS AEON Mall Mean Chey

Store Details

  • អាសយដ្ឋាន

    Lot F043, 1 Fl., Aeon Mall Mean Chey, Hun Sen Blvd., Phum Prek Talong 3, Sangkat Chak Angre Krom,
    Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia

  • ម៉ោងបើកអាជីវកម្ម

    09:00-22:00

Back to list
TOP

TOP