OWNDAYS SNAP
OWNDAYS SNAP

OWNDAYS SNAP

ត្រូវបានឆ្នៃដោយដាក់ដែកឆក់ពីក្នុង
ដែលធ្វើអោយលោកអ្នក
ផ្លាស់ប្តូរវ៉ែនតារបស់អ្នកពីវ៉ែនតាធម្មតា
ទៅជាវ៉ែនតាខ្មៅភ្លាមៗបានក្នុងមួយពព្រិចភ្នែក

owndays snap

ផ្លាស់ប្តូរវ៉ែនតារបស់អ្នកពីវ៉ែនតាធម្មតា ទៅជាវ៉ែនតាខ្មៅភ្លាមៗបានក្នុងមួយ ពព្រិចភ្នែក

SNAP LENS, polarised Clop-on, ផ្តល់នូវគំហើញយ៉ាងមាន ផាសុខភាពដោយកាត់បន្ថយចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺដែលបាញ់ មកពីខាងមុខ ដូចជាចំណាំងពីដងផ្លូវ និងផ្ទៃទឹកជាដើម។ នេះជាមូលហេតុដែលធ្វើអោយ OWNDAYS SNAP ក្លាយជាវ៉ែនតាដែលមានតួនាទីសំខាន់សំរាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសនៅពេលលោកអ្នកធ្វើតំណើរ។

 • ដងវ៉ែនតា និង SNAP LENS ត្រូវបានដាក់លក់ជាឈុត។ លោកអ្នកមិនអាចប្តូរពណ៌ S​​NAP LENS បានទេ
រកមើលផលិតផល OWNDAYS SNAP ទាំងអស់

FEATURESលក្ខណៈពិសេសន

 • ដងវ៉ែនតានិមួយៗ មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង SNAP LENS<br>មួយហើយស្រេចក្នុងមួយឈុត
  ដងវ៉ែនតានិមួយៗ មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង SNAP LENS
  មួយហើយស្រេចក្នុងមួយឈុត

  វ៉ែនតាដែលមានភាពងាយស្រួល 2-in-1
  ដែលពាក់ធម្មតាក៏បាន ធ្វើជាវ៉ែនតាខ្មៅក៏បាន

 • ដែកឆក់ ងាយស្រួយភ្ជាប់<br>និងដោះចេញបានយ៉ាងលឿន
  ដែកឆក់ ងាយស្រួយភ្ជាប់
  និងដោះចេញបានយ៉ាងលឿន

  ផ្លាស់ប្តូរវ៉ែនតារបស់អ្នកពីវ៉ែនតាធម្មតា
  ទៅជាវ៉ែនតាខ្មៅភ្លាមៗបានក្នុងមួយពព្រិចភ្នែក

 • Polarised lens ជួយកាត់បន្ថយចំ<br>ណាំងផ្លាតពីផ្ទៃដែល ជះពន្លឺខ្លាំង
  Polarised lens ជួយកាត់បន្ថយចំ
  ណាំងផ្លាតពីផ្ទៃដែល ជះពន្លឺខ្លាំង

  SNAP LENS ជាកញ្ចក់កាត់ចំណាំងផ្លាត ដែលជួយលោកអ្នក អោយទទួលបានបទ
  ពិសោធន៍គំហើញ យ៉ាងមានផាសុខភាព ពេលពេលធ្វើតំណើរខាងក្រៅ

LINE UPផលិតផលទាំងអស់

owndays snap

CLASSIC

ក្លាស៊ីក រួមជាមួយនឹងការបង្វិលបែបទំនើប

owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1015N-2S

ពណ៌ខ្មៅ ស្ងូត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1015N-2S

ពណ៌ត្នោតស្ងួត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1015N-2S

ពណ៌ត្នោតស្ងួត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2014N-2S

ពណ៌ខ្មៅ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2014N-2S

ពណ៌ត្នោត ក្រលា

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2014N-2S

ពណ៌ត្នោត ភ្លឺ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1010N-1S

ពណ៌ខ្មៅ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1010N-1S

ពណ៌ត្នោត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1010N-1S

ពណ៌ខ្មៅ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
SET SNAP LENS
owndays snap

SNP1010Le-N

ពណ៌ខ្មៅ

owndays snap

SNP1010Le-N

ពណ៌ត្នោត ក្រលា

owndays snap

SNP1010Le-N

ពណ៌ខ្មៅ

owndays snap

SNP1010Le-N

ពណ៌ប្រផេះ ថ្លា

owndays snap

FASHION

ការបង្ហាញចេញនូវ ឯកជនភាព

owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1016N-2S

ពណ៌ខ្មៅ ស្ងូត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1016N-2S

ពណ៌ត្នោតស្ងួត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1016N-2S

Gun

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2013N-2S

ពណ៌ខ្មៅ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2013N-2S

ពណ៌ត្នោត ក្រលា

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2013N-2S

ពណ៌គគី

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1009N-1S

ពណ៌ខ្មៅ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1009N-1S

ពណ៌ត្នោត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1009N-1S

ពណ៌ខ្មៅ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
SET SNAP LENS
owndays snap

SNP1009Le-N

ពណ៌ខ្មៅ

owndays snap

SNP1009Le-N

ពណ៌ត្នោត

owndays snap

SNP1009Le-N

ពណ៌ត្នោត ក្រលា

owndays snap

SNP1009Le-N

ពណ៌ប្រផេះ ថ្លា

owndays snap

WORKDAYS

បង្ហាញនូវភាពឆ្លាតវ័យ និងមុតមាំ ក្នុងកម្មវិធីផ្លូវការ

owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1017N-2S

ពណ៌ខ្មៅ ស្ងូត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1017N-2S

ពណ៌ត្នោតស្ងួត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1017N-2S

Gun

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2012N-2S

ពណ៌ខ្មៅ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2012N-2S

ពណ៌ត្នោត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2012N-2S

ពណ៌ខៀវ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1014N-2S

ពណ៌ខ្មៅ ស្ងូត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1014N-2S

ពណ៌ត្នោតស្ងួត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1014N-2S

ពណ៌ខៀវស្ងួត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1012T-1S

ពណ៌ខ្មៅ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1012T-1S

ពណ៌មាស

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1012T-1S

ពណ៌ប្រាក់

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
SET SNAP LENS
owndays snap

SNP1012Le-T

ពណ៌ខ្មៅ

owndays snap

SNP1012Le-T

ពណ៌ត្នោត

owndays snap

SNP1012Le-T

ពណ៌ថ្លា

owndays snap

SNP1012Le-T

ពណ៌ខ្មៅ

owndays snap

SNP1012Le-T

ពណ៌ត្នោត ក្រលា

owndays snap

RETRO

ការផ្តិតយកតាមស្ទាយជំនាន់មុន

owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2015N-2S

ពណ៌ខ្មៅ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2015N-2S

ពណ៌ត្នោត

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP2015N-2S

ពណ៌ផ្កាឈូកស្រាល

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1013T-1S

ពណ៌ខ្មៅ

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1013T-1S

ពណ៌មាស

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
owndays snap

SNP1013T-1S

ពណ៌ប្រាក់

US$138

លំអិតបន្ថែម
owndays snap
owndays snap
owndays snap
SET SNAP LENS
owndays snap

SNP1013Le-T

ពណ៌ត្នោត ក្រលា

owndays snap

SNP1013Le-T

ពណ៌ត្នោតខ្ចី

owndays snap

SNP1013Le-T

ពណ៌ថ្លា

owndays snap

SNP1013Le-T

ពណ៌ខ្មៅ

owndays snap

SNP1013Le-T

ពណ៌ផ្កាឈូក

ឆ្នៃម៉ូតយ៉ាងពិសេសសំរាប់ SNAP LENS

ORIGINAL
CASE

ឆ្នៃម៉ូតយ៉ាងពិសេសសំរាប់ SNAP LENSស្រោមសំរាប់ដាក់ SNAP LENS

NOTICEការប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងការប្រើប្រាស់

 • ប្រសិនបើលោកអ្នក មានបញ្ហា មិនមានផាសុខភាព កំឡុងពេលប្រើប្រាស់ សូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ភ្លាមៗ។
 • សូមដក Clip-on ចេញនៅពេលលោកអ្នកបត់វ៉ែនតាទុក
 • Clip-on អាចខូចប្រសិនបើត្រូវទង្គិច ឬបុក។ សូមប្រើប្រាស់ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន។
 • ការប្តូរកញ្ចក់ជំនួសចូលក្នុង Clip-on គឺមិនអាចធ្វើបានទេ
 • សូមកុំពាក់វ៉ែនតាយូរពេក ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ទំលាប់
 • សូមកុំពាក់វ៉ែនតាដែលមានពណ៌ងងឹតពេក ពេលបើកបរពេលយប់
 • កំរិតនៃការការពារចំណាំងផ្លាត វាអាស្រ័យទៅតាម ពណ៌របស់​កញ្ចក់វ៉ែនតា។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នក ឈឺក្បាល ឬមិនមានផាសុខភាពនៅពេល ប្រើប្រាស់ផលិតផល សូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ ហើយរកថ្នាំព្យាបាល
 • ត្រូវតែរក្សារ SNAP LENS និងទុកដាក់អោយបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីចៀសវៀងការខូចខាត ឬឆ្កូត SNAP LENS
TOP

TOP