OWNDAYS Slim

OWNDAYS Slim

OWNDAYS Slim

ដងវ៉ែនតាតូច។ ទម្រង់ថ្មីដែលមានប្រយោជន៍។

វ៉ែនតា ដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យទាន់សម័យទៅជាមានទម្ងន់ស្រាល និងប្រើបានយូ ស្តើងត្រឹមតែ 12ម.ម ហើយដាក់ទៅក្នុងហៅប៉ៅយ៉ាងងាយ អ្នកក៏អាចកាន់បានគ្រប់ទីកន្លែងដែរ។

ការបង្កើតឡើងវិញនៃម៉ាករចនាភ្ជាប់ សមសម្រាប់គ្រប់ឱកាស។

items

OWNDAYS Slim Products

BRAND