2022.10.31 | ព័ត៌មានហាងថ្មី

Wed. 9 Nov. 2022 OWNDAYS Chip Mong Sen Sok Mall Now Open!

OWNDAYS Chip Mong Sen Sok Mall

Store Details

  • អាសយដ្ឋាន

    Unit no.G07 & G08 G Floor, Oknha Mong Reththy (St.1928), Bayab Village,
    Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh.

  • ម៉ោងបើកអាជីវកម្ម

    09:00-22:00

Back to list
TOP

TOP