OWNDAYS Olympia Mall

 Olympia Mall  Olympia Mall  Olympia Mall  Olympia Mall  Olympia Mall

សេចក្តីជូនដំណឹង

អាសយដ្ឋាន

The Olympia Mall, Building S1-23, GF 11a, Monireth Blvd (217), Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara, PhnomPenh, Cambodia

ម៉ោងបើកអាជីវកម្ម

ចន្ទ 09:00-21:00

អង្គារ 09:00-21:00

ពុធ 09:00-21:00

ព្រហស្បតិ៍ 09:00-21:00

សុក្រ 09:00-21:00

សៅរ៍ 09:00-21:00

អាទិត្យ 09:00-21:00


TEL

023901848

របៀបទៅ

ហាងវ៉ែនតា OWNDAYS Olympia Mall មានដងវ៉ែនតាចំនួន1,500 ម៉ូត។ កញ្ចក់អាស្ពែរិកកម្រិតខ្ពស់ត្រូវបានកំណត់ស្តង់ដារ បំពាក់ជាមួយការការពារ UV និងការប្រឡាក់ដី (កាត់បន្ថយរស្មី UV បានច្រើនជាង 99 ភាគរយ/កញ្ចក់ឡែនកម្រាស 1.60) ត្រូវផលិតដោយរោងចក្រឈានមុខលើពិភពលោក
TOP

TOP